Kezdőlap
Kosár tartalma
Üres kosár
Bruttó összesen:
 {{model.WebDevizaNem}}
Kosár megtekintése
Kezdőoldal / Általános szerződési feltételek
Kezdőoldal / Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek az IRIS Kereskedőház Csoport Kft. (székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 46., továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.bestbyte.hu internetes oldalán elérhető szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás), a Szolgáltatást teljesítő BestByte KFT (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 45., továbbiakban: Szolgáltató) illetve igénybevevője (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

1. Közérdekű adatok

1.1 Az Üzemeltető és Tárhely-szolgáltató adatai

Név: IRIS Kereskedőház Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 46.
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01 09 899627
Adószám: 14341551-2-44
Elérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@bestbyte.hu

Csomagküldési engedély szám:  XIII/14836/2021/B

1.2. Szolgáltató adatai:
Név: BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 45.
Elérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@bestbyte.hu

2. Általános feltételek:

2.1 Regisztráció: A vásárlás, valamint a Szolgáltatások igénybevételnek feltétele a regisztráció. A Felhasználó lehet, minden korlátlanul cselekvőképes, természetes és jogi személy, aki vagy amely szabályosan regisztrál, illetőleg a megrendelés előtt elfogadja a www.bestbyte.hu internetes oldalra vonatkozó, mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadását jelenti a regisztrálás, illetve a regisztrálás után végzett bármely cselekmény, amely a www.bestbyte.hu oldalon való részvételt jelenti. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadását jelenti az is, amennyiben a Felhasználó regisztrálás nélkül, a megfelelő adatok megadásával árut rendel meg, a megrendelés előtt elfogadja az ÁSZF-et.  (ráutaló magatartás) Regisztrálni, a regisztráció menüpont segítségével lehet. A www.bestbyte.hu adminisztrációja ellenőrzi a Felhasználó regisztrációját, és hiányos vagy hiteltelen adatok esetén visszautasítja azt. A www.bestbyte.hu oldalon valós kereskedelmi ügyletek folynak, így a tagság feltétele minden kötelező rovat valósághű kitöltése. Az adatok arra szolgálnak, hogy létrejött vásárlás esetén, a Felhasználó azonosítható legyen a másik fél számára.

2.2 E-mail cím: Az e-mail címét a Felhasználó adhatja meg, mely a saját e-mail címe kell, hogy legyen. Az e-mail cím nem lehet ismert márka vagy kereskedelemben használatos univerzális gyűjtőfogalom, csak abban az esetben, ha a Felhasználó jogosult azt használni. Az e-mail nem lehet sértő vagy trágár szó. A www.bestbyte.hu Üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációk ellenőrzése során a fentieknek nem megfelelő e-mail címmel létrejött regisztrációkat törölje és erről a Felhasználót értesítse.

2.3 Közvetítői státuszunk: Az eladott termékek logisztikai átadása és a pénzügyi teljesítés a www.bestbyte.hu Üzemeltetőjétől teljesen függetlenül történik. Mivel a vevő és az eladó közötti tranzakciókba nem kapcsolódunk be, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a www.bestbyte.hu Üzemeltetőjét mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy közvetlenül a Szolgáltatóval veheti fel a kapcsolatot a szolgáltatással kapcsolatban.

2.4 Garancia: A honlapunkon általában új termékek kerülnek feltüntetésre. Új termék esetén a garancia a PTK és kapcsolódó jogszabályok szerint érvényes.

2.5 A Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, illetve felhasználói fiókot akkor hozhat létre, ha:
 - természetes személy elmúlt 18 éves és cselekvőképessége nem korlátozott; vagy
 - 14. életévét betöltött kiskorú és a Szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik.
 - jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és Felhasználó szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.
 - A természetes és jogi személyek saját nevükben, valós adatok, illetve elérhetőségek megadásával adhatnak le megrendelést, vagy regisztrálhatnak.
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza.

2.6 A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a megrendelés leadása során. Amennyiben elvégezte a regisztrációt és adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Egy Felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. Ha az Üzemeltető azt észleli, hogy egy Felhasználó több fiókot is fenntart, jogosult azokat felfüggeszteni. Ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy egy Felhasználó nem valós adatokkal regisztrál, vagy feltételezhető, hogy két vagy több fiókot ugyanazon személy regisztrált vagy használ, az adott fiók használatát felfüggeszti. A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, cím, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetnie adatai között. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

3. A Szolgáltatás használatának egyéb feltételei:

3.1 Az Üzemeltető a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) 2. § l) pontja szerinti közvetítő szolgáltatóként működteti. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás által elérhetővé tett tartalmat szükség esetén (pl. a későbbi felhasználás céljából) archiválja. A Felhasználó által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Szolgáltatás használatával közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

3.2 Kérjük a Felhasználót, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze az Üzemeltetőnek, ha a Szolgáltatás által elérhető valamely tartalom jogsértő. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A Felhasználó a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja:info@bestbyte.hu

3.3 A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Következésképpen a Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy a Felhasználó által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá a Felhasználó vállalja, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

3.4 A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználó viseli továbbá a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

3.5 Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

4. A Szolgáltatás igénybevételének részletes leírása:

4.1. A regisztráció részletes leírása: A regisztrációt www.bestbyte.hu oldal jobb oldalán található bejelentkezés doboz középső részén található Regisztráció feliraton kattintva kezdheti meg. A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. A szolgáltatások teljesítése a Szolgáltató közreműködésével történik. A regisztráció lezárását követően a megadott mail címre küld a rendszer egy visszaigazolást.

4.2. Megrendelés: Felhasználó regisztrációval adhat le megrendelést. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadása kötelező.
A megrendelés során Felhasználó kiválasztja a partnerüzletet (www.bestbyte.hu holnapon az „üzletek” menüpont alatt szereplő jogi személyek közül), ahol az árut átvenni kívánja, illetőleg kiszállítás esetén a kiszállítást megrendeli. A megrendelésről automata visszaigazolást küldünk a megrendelés során megadott emailcímre. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési és szállítási módot.

A termékeket kizárólag háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy a BestByte Kft. fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására.

4.3. Adatbeviteli hibák kijavítása: a megrendelés leadása előtt a Rendelés elküldése nevű oldalon Felhasználó összesítve látja a megrendeléssel kapcsolatos összes adatot. Ezeket a Személyes adatok nevű oldalra visszalépve tudja módosítani. A rendelés leadását követően emailben vagy telefonon módosíthatók a rendeléssel kapcsolatos adatok. Személyes adatait regisztráció és belépés után a személyes menüben módosíthatja.

4.4.Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt termékkel egyidejűleg a termék kiszállítását is megrendeli a Felhasználó, abban az esetben a termék kiszállításáért költség merül fel, melyet a Felhasználó köteles kiegyenlíteni. A kiszállítás pontos költségéről az Üzemeltető a Felhasználót a megrendelést megelőzően tájékoztatja, és a megrendeléssel egyidejűleg a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a termék árán kívül köteles a kiszállítás díját is megfizetni abban az esetben, amikor a kiszállítást is megrendelte. Általános kiszállítási díjakról a Felhasználó a „rendelés” menüpont alatt előzetesen is tájékozódhat. A szállítás költségét a rendelés menüpont, a kosár összesített összege, és a számla is tartalmazza. 

4.5. A Felhasználó a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az ügylet vonatkozásában „Házhozszállítás”-sal ill. „Átvétel bolthálózatban” kért rendelés esetén elektronikus számlát bocsát ki és kötelezettséget vállal a kiállított elektronikus számla befogadására. A Szolgáltató a kiállított elektronikus számlát külön email üzenetként küldi.

4.6. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz.

4.7. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

4.8. Felhasználó a partnerüzletek elérhetőségeiről a www.bestbyte.hu oldal „üzletek” menüpont alatt tájékozódhat, mely menüpont alatt a partnerüzletek neve, üzletek címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, és nyitva tartása található.

4.9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés gombra kattintással kötelezettséget vállal a szolgáltatás ellenértékének megfizetésére. Az ellenérték megfizetésére a megrendelés során teljesített bankkártyás fizetéssel, bolti átvétel esetén a Szolgáltató partnerüzletben készpénzzel vagy bankkártyás fizetéssel, illetőleg házhozszállítás esetén utánvéttel.

4.10. Teljesítési határidő: Az Üzemeltető a Felhasználót a megrendelés során tájékoztatja, hogy amennyiben a megrendelt termék raktáron található (erről az Üzemeltető a Felhasználót a megrendelés során tájékoztatja), akkor az áru várható érkezési ideje is nem lehet több, mint egy hét. Abban az esetben, amennyiben a megrendelt áru nincs raktáron, a Felhasználó arról kap tájékoztatást a megrendelés során, hogy a rendelni kívánt termék „Rendelésre” szerezhető be.  A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó az árut a Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő időponttól számított 1 héten belül átveheti. A „Rendelésre” beszerezhető termékek esetében megnövekedett kézbesítési idővel kell számolni.

4.11. Megrendelés lemondása: Felhasználó a megrendelését mind írásban, mind pedig szóban, a rendelési szám megadásával akár az Üzemeltetőnél, akár pedig a Szolgáltatónál lemondhatja, ameddig az árut át nem veszi.

4.12. Panaszkezelés: A szolgáltatásnyújtást követően a Felhasználó a Szolgáltatóval a honlapon megadott elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot az általa nyújtott termékértékesítéssel kapcsolatban. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatással kapcsolatos esetleges panaszait a Szolgáltató felé teheti meg a Szolgáltató elérhetőségein. A panaszokat a Szolgáltató köteles 30 napon belül kivizsgálni, és erről értesíteni a Felhasználót.

4.13. Peren kívüli panaszkezelési módozatok: A Felhasználó a Szolgáltató által kivizsgált és elutasított panaszával a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testületekhez fordulhat. Az illetékes békéltető testületek listája a következő internetes oldalon elérhető: http://www.bekeltetes.hu/. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelyén alapulóan a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület az illetékes (Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; Telefon: 06-1-488-2131; Fax: 06-1-488-2186; E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu). A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét is. A portál csak akkor használható, ha Ön az EU-ban él. Az európai online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: http://ec.europa.eu/odr

(If you have a complaint about a purchase made online and you don't want to have to go to court, you may be able to use online dispute resolution to reach an out-of-court settlement. You can only use it if you live in the EU. The European Online Dispute Resolution Website is available here: http://ec.europa.eu/odr)

4.14. Tájékoztatás: Felhasználó a Szolgáltatótól tájékozódhat a megrendelni kívánt digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről. Szintén a Szolgáltatótól kérhet információt a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről.

4.15. Ügyfélszolgálat: Felhasználó az értékesítést követően a www.bestbyte.hu honlapon a kapcsolat menüpont alatt szereplő elérhetőségeken a központi ügyfélszolgálatot keresheti.

 

5. Elállás joga

5.1 Ha a Felhasználó fogyasztónak minősül, az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján.

5.2 Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postacímünkre (BestByte Kft., 1139 Budapest, Fáy u. 45.) vagy email címünkre (info@bestbyte.hu), illetőleg nyilatkozatát megteheti ügyfélszolgálati telefonszámunkon (+36 1 44 77 888) vagy személyesen bármelyik BestByte áruház ügyfélszolgálatán is. Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében, illetőleg a lentebb is megtalálható nyilatkozat-mintát is. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket (több termék esetében az utolsó terméket; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot) átveszi. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Felhasználó elállási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt bármikor elküldi elállási nyilatkozatát.

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt”

5.3 Ha a Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

5.4 A Felhasználó köteles a Szolgáltató részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy bármelyik BestByte áruház ügyfélszolgálatán átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli.

5.5 A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja a Szolgáltató, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.6 Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a Felhasználó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során a Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

5.7 Nem gyakorolható elállási jog:
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból, az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (így különösen: lázmérő; fülhallgató, fejhallgató, headset, gamer headset; borotva, villanyborotva, epilátor, villanyborotva alkatrész/kellék: fólia és kés, borotvafej, trimmel; villanófényes szőrtelenítő (IPL); arctisztító kefe, bőrradírozó, gyantázó készülék, gyantapatron; bőrápoló szer, krém; fogkefe, fogkefe fej; szájzuhany, szájcenter; manikűr/pedikűr készülékek és tartozékaik; hajformázók (hajvasaló, hajsimító, göndörítő, kreppelő, hajsütővas, kúpvas, meleglevegős készülékek); hajvágó, szakállformázó, testszőrzet nyíró, fül/orr szőrnyíró; inhalátor; masszírozó és segédeszközeik; merchandise termékek: (pl. póló, zokni, sapka, bögre; stb.) VR szemüveg és/vagy headset, aktivitásmérő, „okosóra”, vérnyomás- és/vagy pulzusmérők, alkoholszonda, vércukor és/vagy koleszterin mérő, hallókészülék, izom- és idegstimuláló (TENS) készülék, arcszauna, inhalátor, cumi és cumisüveg, lábfürdő, szájmaszk, mikrodermabráziós készülék, ízület melegítő/rögzítő, ágymelegítő, melegítőpárna, lábmelegítő, párna, matrac, matracvédő, fedőmatrac, paplan, pléd, ágyneműhuzat, lepedő; ágy-, fotel vagy kanapétakaró; szemtakaró; fürdő-, mosdó- és mosó szivacs/pamacs; körömkefe; védőszemüveg, illetve minden olyan termék, amely a rendeltetés szerinti használat során az emberi testtel vagy testnedvekkel tartósan érintkezik).

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát
- fogyasztónak nem minősülő vásárlókra, gazdasági, vagy szakmai tevékenység céljából kötött szerződésekre, valamint
- a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

 

6. Kellékszavatosság

6.1 A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el, fogyasztó szerződés esetében azonban az elévülés időtartama két év. A jogosult fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül terjesztheti elő kifogását.

6.2. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

6.3. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
A Felhasználó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

6.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

6.5. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
A Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

6.6. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7. Termékszavatosság

7.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – a kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

7.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8. Jótállás

8.1. Milyen termékekre vonatkozik a kötelező jótállás?

A Szolgáltató a fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkekre a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján kötelező jótállást vállal. Tartós fogyasztási cikknek a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt termékek minősülnek.

8.2. Milyen hosszú a jótállási idő?

A jótállás időtartama a termék eladási árához igazodik az alábbiak szerint:

a) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

b) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, kivéve a következő esetben: a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Felhasználó általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

8.3. Mikortól kezdődik a jótállási idő?

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

8.4. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a jótállás alapján?

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt (15) napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt (15) napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Szolgáltató gondoskodik.

A Szolgáltató – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

a) a jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy

b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik, a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, vagy

c) a termék kijavítására a kijavítási igény Szolgáltatóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

Kivételt képeznek a fenti (nyolc napon belüli csere- illetve vételár-visszatérítési) kötelezettség alól a következő fogyasztási cikkek: elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, utánfutó.

A fogyasztó a választott jótállási jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

8.5. Hogyan érvényesíthető a jótállási igény?

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők. A jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

8.6. Hol érvényesíthető a jótállás iránti igény?

A fogyasztó a jótállással kapcsolatos igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

8.7. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Nem esik jótállási kötelezettség alá a hiba különösen, de nem kizárólagosan, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

8.8. Önkéntesen vállalt jótállás

A Szolgáltató a termékeire a Korm. rendelet előírásainál a fogyasztóra nézve kedvezőbb feltételekkel (például hosszabb jótállási határidővel) is vállalhat jótállást, illetve eltérő feltételekkel olyan termékekre is jótállást vállalhat, amelyek a Korm. rendelet szerint nem esnek kötelező jótállás alá. Ebben az esetben a fogyasztót megillető jogokra nézve a jótállási jegyben írtak az irányadók.

8.9. A jótállás kiegészítő jellege

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. A fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

9. Felelősség

9.1 A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.2 A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó  teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4 A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.5 Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6 Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

9.7 Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10. Vis maior

10.1 A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a Magyarországon megjelent új koronavírus járvány (COVID-19) következtében a Kormány a 40/2020. (III. 11.) számú rendeletében kihirdette a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet során fennáll a lehetősége annak, hogy a Kormány teljes vagy részleges lakhelyelhagyási tilalmat (kijárási tilalmat) vagy ehhez hasonló más korlátozást rendel el, amely a jelen Általános Szerződési Feltételekből és az adásvételi szerződésekből eredő egyes kötelezettségek teljesítését és jogok gyakorlását átmenetileg lehetetlenné teheti. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ilyen helyzet a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható és elháríthatatlan körülménynek minősül (a továbbiakban: Vis maior-helyzet).

10.2 Vis maior-helyzet esetén a Szolgáltatónak a beérkezett / beérkező megrendelések, a jótállási-, kellékszavatossági- és elállási igények elintézését objektív okokból fel kell függesztenie a Vis maior-helyzet megszűntéig, és ezen igények a Vis maior helyzet megszűnte után folyamatosan kerülnek feldolgozásra. Az ebből eredő esetleges károkért való felelősség alól a Szolgáltató mentesül, illetve e körben a felelősségét a Szolgáltató kifejezetten kizárja.

10.3 A Felhasználó a fentieket kifejezetten tudomásul veszi és vállalja.

11. Egyéb rendelkezés:

11.1 Szolgáltatóés Felhasználók tudomásul veszik a rendszer használatával, hogy az Üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételeket jogosult egyoldalúan módosítani. (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások)..

A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 5 (öt) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.

11.2 A felek kikötik a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességét.

Utolsó módosítás dátuma:

2024. május 08.©

© 2007-2024 bestbyte.hu – Minden jog fenntartva.

 

Utoljára megtekintve