Kezdőlap
Kosár tartalma
Üres kosár
Bruttó összesen:
 {{model.WebDevizaNem}}
Kosár megtekintése
Kezdőoldal / GaranciaPro Biztosítás

GaranciaPro Biztosítás

BestByte

A szolgáltatás csak személyesen, az üzleteinkben elérhető!

Biztosítási termékismertető

A társaság: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.       A termék: BestByte GaranciaPro Biztosítás

Tevékenységi engedély száma: MNB: H-EN-II-120/2016

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a BestByte GaranciaPro Silver, GaranciaPro Gold, GaranciaPro Diamond Biztosítás Feltételei és Ügyféltájékoztatója dokumentumban érhető el.

Bejegyzés szerinti tagállam: Magyarország

Szabályozási státusz:          MNB által felügyelt biztosító részvénytársaság

 

 

 

 

 Mire terjed ki a biztosítás?

A biztosítás az alábbi kockázatokra nyújt fedezetet a biztosítási csomag alapján:

 • Best Byte GaranciaPro Silver:       kiterjesztett garancia
 • Best Byte GaranciaPro Gold:         kiterjesztett garancia, baleseti meghibásodás, ideértve a villámcsapás és villámcsapás másodlagos hatása fedezetet is TV és szórakoztató elektronika esetében
 • Best Byte GaranciaPro Diamond:  kiterjesztett garancia, baleseti meghibásodás, lopás, rablás, zseblopás

 Mire nem terjed ki a biztosítás?

A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki pl.:

 • adathordozókra, adatvesztésből származó kárra;
 • hibás szoftver, illetve programozás vagy letöltött vírus által okozott kárra;
 • nem rendeltetésszerű használatra;
 • tűz és elemi károkra;
 • azon hibákra, amelyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a terméket továbbra is használták;
 • elhasználódásra, rendeltetésszerű használattal járó kopásra, kiterjesztett garancia biztosítás kapcsán olyan – jellemzően külső – károsodásra, amely a termék használatát nem befolyásolja;
 • a termék burkolatának korróziójára, zárlatra, horpadásra és karcolásra;
 • szállítás során bekövetkezett károkra, a szállítás költségeire;
 • üzembehelyezési-, újra üzembehelyezési-, rendszeres karbantartási-, beállítási-, ellenőrzési-, módosítási-, tisztítási- vagy szervizköltségekre, valamint az ezekkel a tevékenységekkel összefüggésben bekövetkező károsodásokra, továbbá TV termékkategóriába tartozó termékek esetén a TV konzolra való felszerelése és konzolról való leszerelése közben bekövetkező károkra;
 • javítási időtartam alatt igénybevett cseretermék beszerzésének költségeire, annak használata során keletkezett kárra;
 • azon károkra, amelyeket a Biztosítottal közös háztartásban élő 12 éven aluli személy tevékenysége, mulasztása vagy bármilyen egyéb magatartása okozott, illetve olyan károkra, amelyek az alatt következnek be, amikor a termék 12 év alatti személy birtokában van;
 • Biztosított által közvetlenül igényebevett (nem a Biztosító által szerződött) szerviz szolgáltatásának költségtérítésére.
   

A fenti felsorolás a legfontosabb kizárásokat tartalmazza, a kizárásokat a BestByte GaranciaPro Silver, GaranciaPro Gold, GaranciaPro Diamond Biztosítás Feltételei és Ügyféltájékoztatója részletesen tartalmazza.

 Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? 

 • A biztosítás az egyes fedezetek illetve szolgáltatások tekintetében egyéb korlátozásokat (pl. önrészesedést, a biztosító által megbízott szerviz szolgáltatásra vonatkozó maximális javítási időtartamot) tartalmaz, amelyek részletesen szerepelnek a Biztosítás Feltételekben és Ügyféltájékoztatóban.
 • A Biztosító mentesül a fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen a Biztosított, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.
 • Nem áll be továbbá a Biztosító kötelezettsége, ha a Biztosított kármegelőzési, kárenyhítési vagy kárbejelentési kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a Biztosító fizetési kötelezettsége szempontjából lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

A fenti felsorolás példálózó jellegű, a korlátozásokat és mentesüléseket a BestByte GaranciaPro Silver, GaranciaPro Gold, GaranciaPro Diamond Biztosítás Feltételei és Ügyféltájékoztatója részletesen tartalmazza.

 Hol érvényes a biztosításom? 

A szerződés Magyarország területére érvényes. Külföldön bekövetkezett biztosítási eseményekre a biztosítási fedezet kizárólag abban az esetben terjed ki, ha a Biztosított magáncélú külföldi tartózkodása nem haladja meg a 30 napot és a biztosított termék külföldön történő használata jellege szerint rendeltetésszerű.

 Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 

A szerződőt, illetve a biztosított(ak)at az alábbi kötelezettségek terhelik:

 • a Szerződőt díjfizetési és közlési kötelezettség,
 • a szerződés időtartama alatt változás-bejelentési és kármegelőzési kötelezettség terheli;
 • A Biztosított köteles lehetővé tenni a Biztosító számára a biztosítási eseménnyel kapcsolatos körülmények vizsgálatát. Amennyiben ezek elmulasztása miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.
 • A Biztosítottat kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési, információ-adási kötelezettség terheli;
 • A Biztosított köteles a kárkori körülmények megadására. A Biztosító a kárrendezési eljárás során a biztosítási esemény elsőként megjelölt okát, illetve a szolgáltatási igényhez kapcsolódó egyéb körülmény elsőként előadott változatát veszi figyelembe az igény elbírálásakor.

 Mikor és hogyan kell fizetnem?

 • a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg;
 • a biztosítási díj egyösszegben fizetendő a BestByte áruházban a termék megvásárlásával egyidőben.

 Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 

- a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik

- a biztosítási fedezet megszűnik:

 • határozott időtartam lejárati napján 24 órakor;
 • ha a biztosított termék nem javítható, vagy javítása nem gazdaságos: a biztosítási esemény bekövetkezésének napján;
 • ha a meghibásodott biztosított terméket gyártói/kötelezői jótállás keretében kicserélik;
 • ha a biztosítási időtartam alatt a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált (pl. a biztosított terméket ellopját, és a biztosítási fedezet erre a kockázatra nem vonatkozott).

 Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 

 • A biztosítási szerződés határozott időtartamra szól, és rendes felmondással a létrejöttét követő első három évben nem mondható fel.
 • Ha a Szerződő a biztosított termék áruházi megvásárlásától a vásárlás napját követő 3 munkanapon belül eláll, a biztosítási szerződés is megszűnik.
 • Ha a Szerződő a biztosított terméket áruvásárlási kölcsönből vásárolta és a kölcsönszerződéstől a megkötést követő 14 napon belül eláll, vagy a finanszírozó a kölcsön folyósítását megtagadja, akkor a biztosítási szerződés az elállás, illetve a kölcsön folyósításának megtagadása napján 24 órakor megszűnik.


A GaranciaPro Biztosítással kapcsolatos ÁSZF ide kattintva érhető el.

 

Utoljára megtekintve